Paslaugų teikimo sąlygos (pasiūlymas)

Paslaugų teikimo sutarties sąlygos (oferta, pasiūlymas)

Viešoji oferta
 BILIETŲ PARDAVIMO SISTEMOS “TICKET BEST LIETUVA” VARTOJIMO TAISYKLĖS

1. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI
1.1. Oferta – tai ši vieša sutartis, galiojanti  elektroninės prekybos sistemos administratoriaus (toliau – Tarpininkas) „Za Granicy“  tinklalapyje www.ticketbest.lt skelbiamų  masinių  kultūrinių renginių bilietų realizacijai.
realizuojamiems į masinius-kultūrinius renginius, kurie skelbiami kurie Tarpininkas – UAB " ZA GRANICY", įmonės kodas 303066503, adresas: Algirdo gatvė 9, Vilnius, LT-03219, yra įgaliotas, vykdant  Bendradarbiavimo sutartį su  Renginių Organizatoriumi (toliau - Organizatorius), teikti renginių reklamos paslaugas. 
1.2. Organizatorius – tai juridinis asmuo, pilnai atsakantis už organizuojamo Renginio įgyvendinimą ir organizavimą, o taip pat už Bendradarbiavimo sutarties tarp Tarpininko ir Organizatoriaus sąlygų vykdymą, vadovaujantis minėtos sutarties sąlygomis bei Lietuvos Respublikos įstatymais..
1.3. Pirkėjas (toliau – Pirkėjas) yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris kreipėsi į Tarpininką dėl bilieto per  elektroninės prekybos www.ticketbest.lt sistemą įsigyjimo.
1.4. Renginys – tai kultūros, sporto, pramoginiai ir kiti renginiai, ekskursijos, parodos, festivaliai, madų pasirodymai, ekskursijos, šou, kino peržiūros ir kiti, kuriuos organizuoja Organizatorius ir į kuriuos patekti leidžiama tik pateikus bilietą.
1.5. Elektroninis bilietas (toliau – Bilietas) - tai tvarkingas dokumentas (  atspausdintas ant  A4 formato popieriaus lapo arba įsigytas pardavimo vietoje) ar pateikiamas kokioje nors elektroninėje laikmenoje (išmanusis telefonas, planšetė). Biliete yra nurodytas renginio pavadinimas, vieta, laikas, numeris ir unikalus brūkšninis kodas, kuris garantuoja bilieto autentiškumą ir jo turėtojo teisę dalyvauti renginyje. Jei renginys yra atšaukiamas, perkeliamas ir/ar keičiama jo data, Organizatorius privalo priimti bilietą atgal, grąžinant pinigus. Bilietas sudarytas pagal Tarpininko sukurtą ir patvirtintą blanką, kurį automatiškai suformuoja “Ticket Best Lietuva” automatinė sistema.
1.6. Nominali kaina – Organizatoriaus nustatyta bilieto pardavimo renginio lankytojams kaina..
1.7. Aptarnavimo mokestis (toliau – Mokestis) – tai piniginė suma (0,50 EUR), kurią Pirkėjas sumoka už Tarpininko teikiamas vieno e-bilieto administravimo paslaugas, kurias sudaro: a) bilieto į renginį užsakymas, administravimas,  ir realizavimas; b) bilieto atšaukimo ir pakeitimo administravimas; Aptarnavimo mokestis taip pat imamas už c) Tarpininko paslaugų kokybės gerinimą ir tobulinimą.
1.8. Rezervacija - suformuotas užsakymas, kuris yra rezervuojamas sistemoje 30 minučių, kol Pirkėjas apmokės už bilietą.
1.9. Užsakymas – tai vienas ar keli bilietai į vieną ar daugiau Pirkėjo pasirinktų renginių. Tarpininkas pasilieka teisę apriboti bilietų skaičių vienam užsakymui.
1.10. Anuliavimas – bilietų pašalinimas iš suformuoto užsakymu, automatiškai perkeliant bilietus į prekybą. Jei užsakymas nėra apmokėtas, jis yra automatiškai anuliuojamas (per 30 minučių) nuo užsakymo suformavimo pradžios.
1.11. Paslaugų teikimo sutartis (toliau - Sutartis) – tai sutartis kurios šalimis yra Tarpininkas UAB “Za Granicy” kaip elektroninės prekybos sistemos www.ticketbest.lt administratorius iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, perkantis bilietus elektroninės prekybos sistemoje www.ticketbest.lt. Sutartis nustato, kad Tarpininkas teikia bilietų pardavimo paslaugas, o Pirkėjas moka nustatytą mokestį už naudojimąsi paslaugomis.
1.12. Paslaugų teikimo sutartis tarp Organizatoriaus ir Pirkėjo – tai sutartis sudaryta pagal šios Sutarties sąlygas, kur Organizatorius yra atsakingas už organizuojamą Renginį ir garantuoja, kad Pirkėjas įsigijęs bilietą teisėtų būdu, galės patekti į Renginį, pagal sąlygas nurodytas biliete. Tuo atveju, kai keisis Renginio vieta ar laikas arba renginys bus atšaukiamas, Organizatorius įsipareigoja Pirkėjui padengti bilieto išlaidas.
1.13. Tarpininko tinklalapis – tai elektroninės prekybos bilietais sistema, kuri yra vykdoma per www.ticketbest.lt tinklalapį.
1.14. Šalys - Tarpininkas, Pirkėjas, Organizatorius, jei šioje sutartyje nėra nurodyta kitaip.
1.15. Prekybos vieta – Tarpininkui  ir (ar) Tarpininko partneriams ar tretiesiems asmenims priklausančios bilietų prekybos vietos kur leidžiama oficiali bilietų prekyba.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Ši Sutartis reglamentuoja Tarpininko platinamų bilietų pardavimo procedūras ir sąlygas, bei Šalių įsipareigojimus. Sutartis tarp Pirkėjo ir Tarpininko laikoma sudaryta nuo to momento, kai www.ticketbest.lt Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir apmoka užsakymą.
2.2. Šalių atsakomybė (bilietai.lt) - Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą, jei registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys. Tokiu atveju atsakomybę už pateiktų duomenų išsamumą bei tikslumą atsako Pirkėjas. Tarpininkas taip pat neatsako už bilietų pardavimo metu ne dėl jo kaltės atsiradusius sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

3. SUTARTIES OBJEKTAI
3.1. Šios sutarties objektai yra:
a) Pirkėjui suteiktos Paslaugos (bilietų įsigijimas į renginius).
b) Sutarties sudarymas su Pirkėju Organizatoriaus vardu.
3.2. Sutarties šalis, atsakinga už suteiktų paslaugų kokybę apibrėžtą šios Sutarties 3.1. (a) punkte yra Tarpininkas. Sutarties 3.1. (b) punkte nurodoma, kad Tarpininkas neturi teisių ir nėra įpareigotas vykdyti Organizatoriaus įsipareigojimus Pirkėjui ir nėra atsakingas už Organizatoriaus suteiktų Pirkėjui paslaugų kokybę.

4. SUTIKIMO LAIKYTIS SUTARTIES SĄLYGŲ TAISYKLĖS IR SĄLYGOS
4.1. Pirkėjas įsigyjantis bilietus, kartu sutinka ir su visomis bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus iš Tarpininko, kaip nurodoma šios sutarties 17.1. punkte. Asmenims nesilaikantiems bilietų naudojimo sąlygų Tarpininkas ir/ar Organizatorius gali taikyti sankcijas.KOKIAS????
4.2. Pirkėjas automatiškai sutinka laikytis šios Sutarties sąlygų atlikdamas šias funkcijas:
a) nusiperka bilietą iš oficialių Tarpininko patvirtintų prekybos taškų ir/ar Tarpininko tinklalapio www.ticketbest.lt;
b) išsirinkęs konkretų Renginį ir Bilieto kategoriją, užregistruoja savo kontaktinius duomenis;
c) Bilietų reservavimas ir apmokėjimas už juos..
4.3. Pirkėjo bilietų rezervacija ir apmokėjimas kaip nurodyta šios Sutarties 4.2. (c) punkte yra laikomas automatiniu sutikimu laikytis visų šioje Sutartyje nurodytų sąlygų, kurioms nėra taikomos išimtys ar išlygos. Asmuo, gaudamas Paslaugas ar jomis naudodamasis, besąlygiškai sutinka su  Privatumo politika. Jei Pirkėjas nesutinka su Privatumo politika jis neturi teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis.
4.4. Pirkėjui rezervavus bilietą Tarpininko elektroninėje prekybos sistemoje (www.ticketbest.lt) , bet neatlikus mokėjimo per nustatytą laikotarpį (30 minučių) Sutartis automatiškai nutraukiama ir Pirkėjo užsakymas yra anuliuojamas.
4.5. Apmokėjus užsakymą per Tarpininko elektroninę prekybos sistemą (www.ticketbest.lt), Bilietas siunčiamas Pirkėjui pagal nurodytus duomenis registracijos metu. Jei Bilietai įgyjami oficialioje Tarpininko patvirtintoje prekybos vietoje, Bilietai perduodami Pirkėjui už juos atsiskaičius tiesiogiai Pardavėjui.

5. PRIVATUMO POLITIKA
5.1. Pirkėjas naudodamasis Tarpininko paslaugomis, pripažįsta ir sutinka laikytis šios Sutarties 4.2. punkte nurodyta sąlyga pateikti Tarpininkui savo kontaktinius duomenis, kaip: vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninis pašto adresas ir pan.
5.2. Pirkėjas nurodydamas savo asmeninius duomenis, pagal šios Sutarties 5.1. punktą, sutinka ir pripažįsta, kad asmeniniai duomenys bus naudojami suteikiant Tarpininko paslaugas, aprašytas šios Sutarties 3.1. (a) ir (b) punktuose. Tarpininkas turi teisę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka naudoti visą asmens pateiktą informaciją ir duomenis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Pirkėjas yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą. Duomenų naudojimosi ir laiko terminas nėra nustatytas.
5.3. Asmens duomenų tvarkymas yra apibrėžiamas kaip: duomenų rinkimas, sisteminimas, kaupimas, saugojimas ir informacijos tikslinimas (atnaujinimas ir keitimas), rūšiavimas, naudojimas, valymas, blokavimas ir pašalinimas. Tarpininkas vykdo asmens duomenų tvarkymą naudodamasis internetinio puslapio automatizuota sistema, užtikrindamas visas saugumo priemones.
5.4. Pirkėjas duoda pilną sutikimą, kad jo asmeniniai duomenys, nurodyti šios Sutarties 5.1. punkte, būtų tvarkomi  šios Sutarties 5.3. punkte nurodytais būdais.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS:
6.1. Pirkėjas turi teisę:
a) savarankiškai nuspręsti įsigyti Bilietus, tuo pačiu sutikdamas su sąlygomis nurodytomis šioje Sutartyje.
b) savarankiškai pasirinkti apmokėjimo už Bilietą būdą. Tuo pačiu, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su mokėjimo taisyklėmis, nurodytomis šioje sutartyje.
c) bet kada atsisakyti atlikti jo duomenų tvarkymą, taip pat panaikinti savo duomenis saugomus “Ticketbest Lietuva” sistemoje ir ištrinti savo anketą. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos pagal instrukcijas, nurodytas "Ticket Best Lietuva" naujienlaiškiuose.
6.2. Pirkėjas privalo:
a)    perskaityti visas šios Sutarties sąlygas;
b)    griežtai laikytis šios Sutarties sąlygų;
c)    prieš gaunant Bilietą, pilnai sumokėti Bilieto kainą ir aptarnavimo mokesčius, kaip nurodyta šioje Sutartyje.
d)    susipažinti su Renginio į kurį Pirkėjas įsigyja Bilietą, sąlygomis. 
e)    Pirkėjas turi patikrinti Bilietą ir garantuoti, kad visi pateikti duomenys yra teisingi. Pirkėjas pripažįsta, kad neturės jokių pretenzijų Tarpininkui ir jo darbuotojams už neteisingą informaciją nurodytą Biliete, nes blogai nurodė reikalingus duomenis.
6.3. Tarpininkas turi teisę:
a) Pirkėjui nesutinkant su visomis šios Sutarties sąlygomis, atsisakyti parduoti Bilietą;
b) reikalauti Pirkėjo laikytis visų sąlygų nurodytų šioje Sutartyje;
c) atlikti planuotus ir neplanuotus TicketBest Lietuva internetinio puslapio pakeitimus bei atnaujinti programinę įrangą, sustabdyti ir tvarkyti trikdžius, gedimus bei vykdyti profilaktinius darbus, bei prevencinę priežiūrą apsaugančią nuo neteisėtos prieigos prie svetainės. 
d) nustatyti ir keisti savo paslaugų kainas (paslaugos mokestis) pagal šią sutartį, vienašališkai ir bet kuriuo metu;
e) Tarpininkas neatsako už informacinių kanalų, naudojamų Pirkėjo prieigai prie Tarpininko Svetainės, veikimo ir (arba) saugumo.
6.4. Organizatorius privalo:
a) pateikti visą būtiną informaciją Tarpininkui, reikalingą užtikrinti Bilietų pardavimą į Organizatoriaus organizuojamą Renginį; 
b) užtikrinti reklamą ir / arba "Ticket Best Lietuva" logotipo naudojimą visuose su Renginiu susijusiuose spausdintiniuose leidiniuose, radijo, televizijos transliacijose ir interneto reklamoje,  kuriose pateikiama informacija apie bilietų pardavimą. Jei Organizatorius nurodo, kad "TicketBest Lietuva" yra Bilietų pardavimo tinklas, tai turėtų būti nurodyta:  “Bilietus galima įsigyti“TicketBest Lietuva” pardavimo vietose ir internetiniame puslapyje www.ticketbest.lt . “TicketBest” logotipai naudojami reklamoje yra pateikiami internetiniame puslapyje. 
c) užtikrinti Pirkėjo patekimą į renginį, jam pateikus Bilietą, įsigytą iš “TicketBest Lietuva”pardavimo sistemos. 
d) tuo atveju, jei Renginys yra atšaukiamas ar pasikeičia renginio vieta, laikas ar Renginys yra keičiamas kitu Renginiu, Organizatorius privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą bilieto kainą.. 
e) Organizatorius atsako prieš Pirkėjus bei kitus trečiuosius asmenis (kompetentingas institucijas, kt.), už Renginį, jo turinį, informaciją ir reklamą. Organizatorius prisiima visą atsakomybę už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei pakeičiama Renginio vieta ir (arba) Renginio laikas, o Bilietų platinimas / pardavimas jau yra pradėtas ir dėl to turi būti stabdomas. Visus ginčus, kilusius dėl renginio atšaukimo, vietos ir laiko pakeitimo sprendžia Organizatorius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. “TicketBest Lietuva” neįsipareigoja priimti atgal Bilietų į Renginį, kuris buvo atšauktas, pakeistas kitu renginiu ar pakeista jo data ar laikas, nebent Organizatorius pasirašo atskirą susitarimą su Tarpininku ir įpareigoją Tarpininką atstovauti Bilietų grąžinimo procese. 

7. BILIETŲ APMOKĖJIMO PROCESAS:

7.1. Bilietas yra neparduodamas, kol nėra apmokėta visa nurodyta Bilieto kaina ir Aptarnavimo mokestis.
7.2. Pirkėjas turi teisę mokėti šiais būdais:
a) mokėjimas grynaisiais “TicketBest Lietuva” bilietų platinimo vietose; 
b) negrynaisiais pinigais:
-    banko (kredito ar debeto) kortele (Visa, Master Card);
7.5. Pirkėjas pripažįstamas tinkamai įvykdęs Sutartyse numatytus mokėjimo įsipareigojimus, pervesdamas pinigus į tarpininko banko sąskaitą arba atsiskaitydamas už Bilietus “Ticketbest Lietuva” pardavimo vietose.
7.6. Pirkėjas patvirtina ir sutinka, kad jei mokėjimas už Bilietus nėra įvykdytas ir (arba) nebaigtas mokėjimo procesas, tai Bilietas nėra išduodamas, kaip ir nurodyta šioje Sutartyje. 

8. PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

8.1. Tarpininkas neatsako už Renginio įvykdymą, atšaukimą, jo turinį, reklamą, taip pat už asmenų informavimą apie Renginį, išskyrus informacijos pateikimą apie Renginį www.ticketbest.lt  svetainėje. Jei Renginys atšaukiamas ar nukeliama jo data, TicketBest Lietuva jokiais atvejais ir jokiomis aplinkybėmis neatsako už žalos dėl Renginio atšaukimą arba atidėjimą Pirkėjams ir/ar kitiems tretiesiems asmenims atlyginimą, ir (ar) už žalą dėl pasikeitusių sąlygų.
8.2. Bilietai priimami atgal ir pinigai yra gražinami tik tuo atveju, jei Renginys yra atšauktas, pakeistas kitu Renginiu, keičiama jo data ar laikas ir tik Tarpininkui gavus oficialų Organizatoriaus patvirtinimą ir oficialiai įgaliojus Tarpininką atlikti gražinimą už Bilietus. Pinigai yra grąžinami tik už tuos Bilietus, kurie buvo pirkti “TicketBest Lietuva” pardavimo punktuose ar www.ticketbest.lt tinklalapyje, arba bilietų pardavimo punktuose, kurie nurodyti Organizatoriaus oficialiame rašte ir skelbiami Tarpininko internetiniame tinklalapyje arba pardavimo punktuose. 
8.3. Atsižvelgiant į 8.2 punkto nuostatas, lėšų grąžinimas vykdomas tokiais terminais ir sąlygomis:
a) grąžinimas į Pirkėjo banko sąskaitą per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinklalapyje nurodytos paraiškos pateikimo dienos. Grąžinimas galimas tik asmeniui, kuris sumokėjo nominalią vertę už Bilietą, t.y., pinigai grąžinami į sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Bilietą. 
b) grynaisiais pinigais, oficialiuose “TicketBest Lietuva” pardavimo punktuose, Pirkėjui grąžinus originalų Bilietą. 
8.4. Kai Bilietas grąžinamas dėl Renginio atšaukimo, pakeitimo ar perkėlimo, Bilieto nominali vertė grąžinama Pirkėjui. Lėšų grąžinimas vykdomas pagal terminus ir sąlygas nurodytas oficialiuose TicketBest Lietuva” pardavimo punktuose arba www.ticketbest.lt tinklalapyje. 
8.5. Bilietai nėra keičiami ir pinigai už bilietus nėra grąžinami (išskyrus atvejus, kai renginys atšaukiamas arba keičiama renginio data; grąžinimas vykdomas renginio organizatoriaus nustatyta tvarka). Pirkėjas pats turi įvertinti kokį kiekį Bilietų jis gali įsigyti ir ar galės dalyvauti Renginyje. “TicketBest Lietuva” neatsako jei Bilietas buvo pamestas ar sugadintas dėl Pirkėjo kaltės.
8.6.  Pinigai už prarastus, sugadintus ar nepanaudotus Bilietus negrąžinami.
8.7. Jei Pirkėjas atsisako gauti išmoką Bilietą, Paslaugų mokesčio suma nebus grąžinta, nes  Tarpininkas atliko savo įsipareigojimus.
8.8. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka, kad oficiali informacija apie Renginio pakeitimą ar atšaukimą yra informaciją skelbiama www.ticketbest.lt tinklalapyje ar oficialiuose “TicketBest Lietuva” pardavimo punktuose.

9. NUOSTATOS DĖL NEPILNAMEČIŲ
9.1. Visi Renginiai yra klasifikuojami pagal amžiaus apribojimus.

10. BILIETŲ NUOSTATOS (ELEKTRONINIS BILIETAS)
10.1. Pirkėjas sutinka ir pripažįsta tai, kad gali įsigyti tik tuos Bilietus į Renginius, kurie nurodyti Tarpininko internetiniame tinklalapyje www.ticketbest.lt arba oficialiuose pardavimo punktuose. Pirkėjas neturi teisės reikalauti Bilieto į Renginį, kuris nėra nurodytas Tarpininko oficialiuose pardavimo tinkluose. 
10.2. Pirkėjui norint patekti į Renginį, reikia pateikti originalų Bilietą, kuris gali būti atspausdintas ant griežtos atskaitomybės blankų (įsigyjant Bilietą “TicketBest Lietuva” pardavimo punktuose), atspausdintas ant tuščio A4 formato popieriaus arba pateiktas elektroninėse laikmenose (išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse). Nurodyti bilietų formatai yra visi tinkami ir suteikia lygias galimybes Pirkėjui patekti į Renginį. 
10.3. Pilnai apmokėjus nurodytą sumą už Bilietą, Pirkėjas turi galimybę atsispausdinti Bilietą, kuris yra saugomas  asmeninėje paskyroje www.ticketbest.lt tinklalapyje, bei išsiunčiamas el., paštu, kuris buvo nurodytas Pirkėjo registracijos metu. Jei Pirkėjas pasirinko atsispausdinti Bilietą, tai jis privalo pasirūpinti, kad Bilietas būtų atspausdintas ant tuščio A4 lapo ir aiškiai įskaitomas. Kitu atveju, Organizatorius turi pilną teisę neįleisti Pirkėjo į Renginį. Tarpininkas neatsako už Pirkėjo nuostolius, kuriuos jis patyrė, pateikus Organizatoriui nekokybiškai atspausdintą Bilietą. 
10.4. Norint patekti į Renginį, Pirkėjas privalo parodyti originalų Bilietą. 
10.5. Vienu Bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo Bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontolės vietoje. Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka.Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius. Šių pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu bilietu disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti biliete nurodyta paslauga. 
10.6. Tarpininkas tinkamai atlieka savo paslaugą, kai pirkėjas gauna Bilietą el., paštu nurodytu registracijos metu. 

11. ATSAKOMYBĖ
11.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
11.2. Tarpininko atsakomybė prieš Pirkėją yra apibrėžta pagal šioje Sutartyje aprašytas Tarpininko teikiamas Paslaugas. 
11.3. Pirkėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą, jei registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys. Tokiu atveju atsakomybę už pateiktų duomenų išsamumą bei tikslumą atsako Pirkėjas. 
11.4. “Ticket Best Lietuva” nenustato papildomų sąlygų, kurios gali būti taikomos nukainuotiems Bilietams. Bilietų įsigyjimas su nuolaida nesuteikia papildomų teisių įėjimui į Renginį. 
11.5. Tarpininkas neatsako už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl Pirkėjo kaltės, kai Pirkėjas nesuprato Sutarties sąlygų, arba nesusipažino su jomis. Tarpininkas taip pat neatsako už bilietų pardavimo metu ne dėl jo kaltės atsiradusius sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

12. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS IR ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS
12.1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka, kad Tarpininkas, jo darbuotojai, direktoriai ir kiti susiję asmenys, rėmėjai, agentai, atstovai ir partneriai bei kiti asmenys dirbantys Tarpininko pavedimu, nėra atsakingi už nuostolius ir žalą patirtą dėl Bilietų ir Paslaugų gavimo, taip pat ir dėl patirtos žalos , kai įgaunama neteisėta prieiga prie asmens duomenų, įskaitant negautą pelną. Tarpininkas neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pats Tarpininkas aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.

12.2. Tarpininkas neatsako už Renginio atšaukimą, vietos ir laiko pakeitimą, arba jei Pirkėjui pažeidus šios Sutarties ir/arba Bilietų naudojimo sąlygas jam yra apribojamas patekimas į Renginį, nes Tarpininkas nėra įpareigotas asmuo spręsti ginčus tarp Organizatoriaus ir Pirkėjo bei keisti Bilietų įsigyjimo Sąlygas. 
12.3. Pirkėjas atsako už šios Sutarties sąlygų netinkamą vykdymą pagal Sutartyje nustatytas procedūras ir Lietuvos Respublikos įstatymus. 
12.4. Tarpininkas neatsako už Organizatoriaus teikiamas paslaugas, kurios gali neatitikti Pirkėjo lūkesčių ir subjektyvaus vertinimo. Kokie nors patarimai ir rekomendacijos pateikti Pirkėjui, įskaitant trečiųjų šalių, negali būti laikomos garantijomis ir niekaip neįpareigoja suinterestuotų Šalių. 
12.5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą, jeigu jos įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimai jėgai (force majeure) priskiriama streikai, potvyniai, žemės drebėjimai, uraganai, kitos stichinės nelaimės ir kariniai veiksmai (vietiniai ir tarptautiniai), Renginio dalyvių ligos ir sunkūs negalavimai, technogeninės ir antropogeninės katastrofos, savivaldos ir valstybės institucijų veiksmai ar Tarpininko konkurentų veiksmai, trukdantys tinkamai vykdyti šios Sutarties sąlygas. 

13. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ
13.1. Išimtinės teisės į intelektinės nuosavybės objektus (intelektinės veiklos rezultatai), įskaitant, bet neapsiribojant: informacija, spaudos pranešimai, aprašymai, grafika, vaizdai, kūryba, šūkiai, programiniai darbai, garso ir vaizdo medžiagos, prekių ženklai ir paslaugų ženklai  (toliau - "Informacija"), patalpinti Tarpininko internetiniame puslapyje www.ticketbest.lt , Bilieto dizainas, spaudos pranešimai, reklama ir kitos informacinės medžiagos, pateiktos bet kokiose informacinėse laikmenose, priklauso Tarpininkui ir jo įgaliotiems asmenims, rėmėjams, partneriams bei kitoms susijusioms šalims, veikiančioms kartu arba įgaliotoms veikti Tarpininko vardu. Pirkėjui nesuteikiama teisė naudotis nurodytais intelektinės nuosavybės objektais jokiais pagrindais. Tarpininkas  nėra atsakingas už informacijos kokybę, kurią teikia Organizatorius ar kiti asmenys išskyrus informaciją, pateiktą Tarpininko. 
13.2.    Tarpininkas, skelbdamas nuorodas į interneto puslapius priklausančius trečiosioms šalims, atsižvelgiant į 13.1 punkto nuostatas,  Tarpininkas nėra atsakingas už tokių internetinių puslapių turinį ir informaciją. Nuorodos į trečiųjų šalių internetinius puslapius talpinimas Tarpininko internetiniame puslapyje jokiu būdu nereiškia, kad Tarpininkas yra kaip nors susijęs su skelbiamu turiniu ar atsako už informacijos tikslumą. Tarpininkas neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą. Tarpininkas paprastai interneto puslapyje ir prekybos taškuose pateikia paslaugas teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Tarpininką, tačiau pastarasis platesnę informaciją, jei ji Tarpininkui asmens kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su paslaugas teikiančiais asmenimis.
13.3.    Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti garso ar vaizdo įrašymo ir/arba fotografavimo įrangos renginiuose be atskiro Organizatoriaus leidimo. 

14. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
14.1. Visi ginčai ir nesutarimai su Tarpininku atsirandantys netinkamai vykdant ir/arba nevykdant šios Sutarties sąlygų, sprendžiami laikantis skundų pateikimo tvarkos. Šalis, kuri mano, kad jos teisės yra pažeidžiamos, per 14 dienų nuo ginčo pateikimo perduoda kitai Šaliai paprasta forma surašytą skundą ir su ginču susijusius dokumentus, kurie pagrindžia skundą. Visi ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie,  turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.Все разногласия Ticket Best Lietuva решаются путем переговоров. Если в переговорах не удается решить возникшие разногласия, они решаются в судах Литовской Республики на основании действующих законов Литовской Республики.
14.2. Tais atvejais, kai pažeidžiamas 14.1 punkte nurodytas ginčų siuntimo terminas, toks ginčas nėra peržiūrimas. 

15. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUOSTATŲ KEITIMAS
15.1. Ši Sutartis pradeda galioti nuo paskelbimo internetiniame puslapyje www.ticketbest.lt dienos ir galioja neribotą laiką. Šios dalies nuostatos taip pat taikomos Sutarties keitimui arba papildymui. 
15.2. Tarpininkas gali bet kuriuo metu keisti šios Sutarties nuostatas. Pirkėjas naudodamasis Tarpininko paslaugomis, sutinka su visomis šios Sutarties nuostatomis ir pakeitimais. 

16. SUTARTIES NUTRAUKIMAS AR PAKEITIMAS
16.1. Šios Sutarties pakeitimai pagal 15.2 punktą taip pat keičia Sutarties naudojimo taisykles. Jei Pirkėjas per 1 (vieną) dieną nuo Sutarties pakeitimo nepateikė jokių prieštaravimų, tai reiškia, kad Pirkėjas sutinka su Sutarties pakeitimais. Pirkėjas neturi teisės remtis nežinojimu apie šiuos pakeitimus jiems jau įsigaliojus. 
16.2. Tarpininkas bet kuriuo metu gali vienašališkai nutraukti sutartį, iš anksto nepranešus Pirkėjui, jei Pirkėjas pažeidžia šios sutarties ar tinklalapio www.ticketbest.lt naudojimosi taisykles. Pirkėjo sumokėti pinigai už paslaugas nėra grąžinami, remiantis tuo, kad pirkėjas pažeidė taisykles ir pinigai yra įskaitomi kaip bauda už Sutarties sąlygų pažeidimą. 
16.3. Tais atvejais, kai Paslaugų Sutartis nutraukiama dėl netinkamo??? vykdymo, šios Sutarties 16.1. ir 16.2. taikomi tik Paslaugų Sutarčiai, susijusiai su tam tikru Renginiu.
16.4. Pirkėjas sutinka, kad nutraukus Sutartį vadovaujantis 16.2 punktu, Tarpininkas įgyją teisę parduoti Bilietą kitam asmeniui, pagal Tarpininko nustatytas sąlygas. Pirkėjo Bilietas yra skelbiamas negaliojančiu ir Pirkėjas praranda teisę patekti į renginį naudodamas atšauktą Bilietą. praranda teisę naudoti Bilietą ir bandyti patekti 

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Tiek šios sutarties punktai, tiek tinklalapio naudojimosi taisyklės yra taikomos visoms Šalims ir Šalių santykiams apibrėžti. Šios taisyklės yra privalomos. Pirkėjas įsigyjantys bilietus, kartu sutinka ir su visomis bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus. Pirkėjams nesilaikantiems bilietų naudojimo sąlygų Tarpininkas ir/ar paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.KOKIAS???
17.2.    Visais kitais klausimais, kurie nėra nustatyti šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.  Visi ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.