Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2018-01-01 Nr. 1.1


1.    ĮVADAS
1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „ZA GRANICY“, juridinio asmens kodas 303066503 (toliau – „Bendrovė“), yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruota asmens duomenų valdytojų valstybės registre https://www.ada.lt (įregistravimo kodas.....) ir laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 
1.2. Bendrovės interneto svetainėje teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių įsigijimo, rezervavimo paslaugas, apmokėjimą už tai, skelbiamos informacijos skaitymą (naudojimą), bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą ir gavimą, bei visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia interneto svetainėje ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“). 
1.3. Asmuo gaudamas Paslaugas ar jomis naudodamasis, besąlygiškai sutinka su šia Privatumo politika. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika, jis neturi teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis. 
1.4. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Asmens duomenų tvarkymo taiskykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.ticketbest.lt . Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Asmens duomenų tvarkymo taisyklių versija.

2.    BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi www.ticketbest.lt svetainės (toliau – TICKETBEST LIETUVA svetainė) lankytojų asmens duomenis.
2.2. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis TICKETBEST LIETUVA svetainės naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, TICKETBEST LIETUVA pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką iki asmuo atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas TICKETBEST LIETUVA svetainės administratorių elektroniniu paštu: info@ticketbest.lt  
2.3. Asmens duomenys, kuriuos kaupia TICKETBEST LIETUVA yra tik tie, kuriuos Asmuo savo noru pateikė TICKETBEST LIETUVA svetainėje ir sutinka, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis ir patvirtina, kad:
2.3.1.    jūs ir(ar) jūsų atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalėsite sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
2.3.2.    jūs ir(ar) jūsų atstovai sutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštaraujate, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis TICKETBEST LIETUVA tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
2.3.3.    jūs ir(ar) jūsų atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su TICKETBEST LIETUVA tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
2.4. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3.    ASMENS DUOMENYS 
3.1. Bendrovė Taisyklėse nustatytais tikslais tvarko šiuos Asmens duomenis: gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir kt.). Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui TICKETBEST LIETUVA svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina. 
3.2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

4.    ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA
4.1. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais asmuo juos pateikė Bendrovei ar kitais asmens patvirtintais tikslais:
4.1.1.    Asmens paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
4.1.2.    Asmens identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;
4.1.3.    Asmens identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia);
4.1.4.    nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
4.1.5.    problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
4.1.6.    susisiekimui su Asmeniu, pasikeitus Asmens subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;
4.1.7.    kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
4.1.8.    tiesioginės rinkodaros tikslais;
4.1.9.    saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;
4.1.10.    verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
4.1.11.    auditui.
4.2. TICKETBEST LIETUVA svetainės lankytojo duomenys yra saugomi................ serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi tik keli ................ įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų visgi yra neįmanoma.
4.3. TICKETBEST LIETUVA svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai UAB BALTO serveriuose yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. UAB BALTO trader gali atlikti (anonimiškus) statistinius vertinimus. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
4.4. Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su paslaugų pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius TICKETBEST LIETUVA pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas TICKETBEST LIETUVA pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5.    DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS IR TREČIOSIOS ŠALYS
5.1. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 
5.2. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 
5.2.1.    Jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
5.2.2.    Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).
5.3. Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.
5.4. Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

6.    SLAPUKŲ (COOKIES) IR INTERNETINIO STEBĖJIMO PANAUDOJIMAS
6.1. Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
6.2. UAB ZA GRANICY naudoja svetainę „Google Analytics“ rinkodaros ir optimizacijos tikslais. „Google Analytics“ suteikia galimybę tiksliau įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje. Tai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.
6.3. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis. Nepaisant to, jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai, tą turite nurodyti tik prisijungus prie Internetinės svetainės. Tuo atveju, jei apsigalvojote dėl slapukų naudojimo ir norite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el. pašto adresu info@ticketbest.lt.

7.    NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ APSAUGA
7.1. Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų UAB ZA GRANICY, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra nerenkama ir neperduodami tretiesiems asmenims.

8.    PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS
8.1. Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami TICKETBEST LIETUVA svetainėje.
8.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis TICKETBEST LIETUVA svetainės paslaugomis.
8.3. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės TICKETBEST LIETUVA svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.